SDH Jirny

Historie

Uplynulých více než 130 let trvání našeho sboru bylo poznamenáno politickými změnami od dob Rakouska-Uherska, přes první republiku, okupaci Německem, poválečným obdobím, totalitním režimem až do dnešní doby. V průběhu času se měnilo nejen jméno sboru, správní zařazení, ale i názor našich spoluobčanů na náš sbor. Také činnost sboru procházela změnami jak materiálními, od skromných počátků až po dnešní vybavení, tak i přístupem členů. Také ne vždy byla podpora a názor na hasiče od obecních zastupitelů na takové úrovni, jako je v dnešní době.

Sv. Florián  

V roce 1881 přiměl požár u pana Františka Čížka, jirenského rolníka, obětavé občany naší obce k ustanovení organizované a účelné pomoci v neštěstí požáru. Sešel se šestičlenný výbor, v němž bylo jednomyslně sjednáno založení Dobrovolného hasičského sboru v Jirnech. Potvrzením navržených stanov bývalým c.k. místodržitelstvím v Praze bylo ustanovení sboru právně podloženo. První ustavující valná hromada se konala 30. října 1881 a na ní se přihlásilo 21 činných a 17 přispívajících členů. Nedostatek finančních prostředků sboru si vynutil pomoc ze strany občanů Jiren i sousedních obcí na okrese, zemského věcného fondu i majitelky jirenského panství slečny Rosali Vágnerové z Wallernstädtu, která byla za svoji podporu jmenována čestnou členkou sboru.

Nejstarší dochovaný snímek jirenských hasičů – zakládající členové sboru, 1882

Roku 1887 byl podán velitelem sboru návrh na vstup do svazku Župy mělnické (Župa brandýská v této době ještě neexistovala). 13. května 1888 podal sbor žádost o podporu z věcného fondu na hasičské potřeby a výzbroj. Následně jsou zakoupeny veškeré knihy a tiskopisy potřebné k vedení sboru. 

Slavnostní valná hromada k 10. výročí založení našeho sboru byla konána 20. prosince 1891.  Práce v hasičském sboru se začala značně rozvíjet, nicméně finanční prostředky jsou stále nedostačující.

Sjezdu Českého hasičstva v roce 1886 se náš sbor zúčastnil 16 členy. K tomuto roku čítá členská základna sboru celkem 55 členů. V témže roce byla uspořádána slavnost u příležitosti 15 let trvání sboru.

V roce 1901 byly pořízeny stejnokroje pro všech 56 členů. O rok později dochází ke zvýšení aktivity sboru. Byla opravena hasičská kůlna a naviják a zakoupeny nové pracovní obleky.

Náš sboru roku 1904 vystupuje ze Župy mělnické a je následně přijat Župou brandýskou. V tomto roce bylo uspořádáno župní cvičení a sjezd v Šestajovicích.

9. června 1905 se konal V Jirnech župní sjezd a současně oslava 25. výročí založení sboru. O dva roky později bylo z iniciativy velitele sboru jednáno o zakoupení nové stříkačky. O finanční podporu na koupi nové stříkači požádal sbor pojišťovny, které mají své pojištěnce v obci. V roce 1912 bylo postaveno nové hasičské skladiště.

Hasičské skladiště z roku 1912  

Vypuknutí I. světové války v roce 1914 znemožnilo vše, co souviselo se spolkovým životem. Mezera v zápisech končí dnem 9. dubna 1919, kdy se konala první výborová schůze sboru, po které se vše zanedbané válečnými lety uvádí zpět do pořádku a opětovně se zahajuje činnost sboru.

Obecní zastupitelstvo schválilo dne 10. prosince 1925 návrh smlouvy na zakoupení dvouproudní zmotorizované stříkačky v ceně 58 400 Kč. Tato stříkačka byla přivezena 5. ledna 1926 a veřejná zkouška proběhla 23. května téhož roku. Ustanovením župy byl v Jirnech zřízen 4. okrsek, do něhož byly zařazeny tyto sbory: Jirny, Šestajovice, Nehvizdy, Záluží, Čelákovice, Svémyslice, a Zeleneč.

Dvouproudní zmotorizovaná stříkačka s jirenským družstvem z roku 1926Dvouproudní zmotorizovaná stříkačka s jirenským družstvem z roku 1926

V roce 1930 byl zřízen žákovský odbor, bylo usneseno zakoupit elektrickou poplachovou sirénu a oslavit padesát let trvání hasičského sboru veřejným cvičením. Na slavnostní valné hromadě 7. června 1931 bylo vyznamenáno celkem 12 členů sboru za dlouholetou hasičskou činnost. V tomto roce měl hasičský sbor 44 činných členů, 145 přispívajících a 21 žáků v žákovském odboru.

Fotografie jirenského sboru z roku 1931 

První zmínky o pasivní obraně se objevují v roce 1934. Rovněž byl započat výcvik s plynovými maskami a bylo prováděno školení o chemikáliích, bombách a ochraně před nimi. Na župním cvičení v Neratovicích 15. července byl již znázorněn požární a plynový útok.

U příležitosti oslav 55 let trvání sboru v roce 1936 bylo pořádáno okrskové cvičení za účasti sborů 4. okrsku a sborů okolních. Na programu byla protiletecká obrana a opět, jako i v jiných letech, účast na akcích okolních hasičských sborů.

Rok 1938 zastihl hasičský sbor v plné práci. Cvičení, účasti na župní škole i činnosti na úseku civilní a protiletecké obrany. Znovu se objevuje snaha o zakoupení elektrické poplachové sirény. Finanční prostředky na její zakoupení ovšem chybí. Výborová schůze se proto 6. prosince usnáší, že je třeba uspořádat sbírku mezi občany. Bylo vybráno 1 304 Kč, což na zakoupení nestačilo. Na valné hromadě konané 12. března 1939 byli přítomní seznámeni s reorganizací hasičstva a snovým stanovami. Dále bylo rozhodnuto zakoupit poplachovou sirénu za 2 200 Kč. Potřebné finanční prostředky budou ještě opatřeny sbírkami a zbytek se dodá z paušálu obce.

Vznik protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 postihl hasičské sbory také organizačně. Výnosem Ministerstva vnitra z května 1939 se stal nejvyšší složkou hasičstva „Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě“. Byly vydány nové jednotné stanovy a odborný dohled převzalo Ministerstvo vnitra. Po těchto opatřeních se činnost sboru téměř zastavila. Název Dobrovolný hasičský sbor byl změněn na Hasičský sbor v Jirnech. Za protektorátu byla postavena nová hasičská zbrojnice a byla dodána motorová dvoukolová přívěsná stříkačka od firmy Mára Poděbrady. 

Nová zbrojniceMotorová dvoukolová přívěsná stříkačka od firmy Mára Poděbrady 

Podzim 1944 těžce postihl české hasičstvo. Přišlo varování a vzápětí skutečně došlo k hromadnému zatýkání ve vedení České zemské hasičské jednoty. Hasičstvu měla být ponechána pouze sociální funkce. Všechnu ostatní činnost měla převzít německá policie, čemuž se naštěstí podařilo zabránit. V květnových dnech roku 1945 vypuklo povstání českého lidu. Vedení českého hasičstva vydalo výzvu všem svým složkám k aktivnímu zapojení do povstání. Hasičstvo vykonávalo vedle služby požárně-bezpečnostní i službu pořádkovou a policejní. Náš sbor dopravoval do pražské nemocnice na Žižkově potraviny a cestou zpět vozil potřebné doplňky potravy. 

13. května 1945 byla vydána vyhláška Ministerstva vnitra o zajišťování požární bezpečnosti. Prvá schůze jirenského hasičského sboru po osvobození se konala 18. května 1945. Valná hromada byla svolána 18. srpna 1945. Průběh jednání směřoval k obnovení a upevnění činnosti sboru. V tomto roce byl získaný nákladní automobil upraven pro účely sboru a byl proveden zásah u 6 požárů. 

V únorových dnech roku 1948 byly vydány pokyny pro vytvoření akčních výborů a k provedení očisty celé hasičské organizace. V březnu 1948 musel být odevzdán, podle rozhodnutí státních orgánů, upravený nákladní automobil. 16. února 1949 byla provedena sbírka k získání finančních prostředků, za které byl zakoupen hasičský dopravní automobil značky Ford. Oslavy k 70. výročí založení sboru se na výroční členské schůzi roku 1951 zúžily na pořádání letní slavnosti.

Roku 1952 byl podán návrh na změnu dosavadního názvu organizace „Svaz československých hasičů“, který již nevystihuje poslání a charakter organizace. Z tohoto důvodu došlo k přejmenováni organizace na „Československý svaz požární ochrany“ a členům organizace se začalo říkat požárníci.

V první polovině roku 1954 zapůjčila okresní inspekce požární ochrany, pro používání požárního sboru, nákladní automobil Praga RN. 7. října 1954 byla z iniciativy okresního výboru Československého svazu požární ochrany svolána členská schůze, protože činnost místní jednotky byla neúměrně malá. Na výroční schůzi 2. ledna 1955 bylo oznámeno utvoření požárního družstva, které bylo vybaveno pracovními stejnokroji a motorovou stříkačkou PS 8. V březnu roku 1955 darovala naše jednota nově vzniklé jednotě v Nových Jirnech 1 250 Kč jako počáteční kapitál. 15. ledna 1956 byla členům, kteří jsou členy sboru více jak 20 let, předána fotografie sboru s věnováním. Tím byly vyřízeny oslavy 75. výročí založení sboru.

Fotografie jirenského sboru u příležitosti 75. výročí založení sboru

Na schůzi výboru 4. října 1956 oznámil velitel sboru, že nám byl přidělen nový, plně vybavený, požárnický automobil Tatra 805. Na prvním celostátním sjezdu ČSPO byl schválen návrh nového organizačního řádu a začlenění požárních sborů do organizace ČSPO.

Tatra 805  

V roce 1960 se v naší republice uskutečnila územní reorganizace. Byl zrušen okres Brandýs nad Labem a Jirny byly pojaty do nově utvořeného okresu Praha-východ. 30. srpna 1961 byla svolána mimořádná schůze výboru k projednání příprav na oslavu 80. výročí založení sboru. Slavnostní schůze se konala 5. listopadu v kulturním domě. V jejím průběhu byla oceněna práce zasloužilých členů a z pověření ÚV ČSPO bylo místní jednotě předáno Čestné uznání ÚV ČSPO.

Za 85 let činnosti zasahoval sbor u 137 požárů a v dalších 76 případech veřejné nouze, konal 594 výborových a 129 členských schůzí, pořádal 49 divadelních představení, 45 plesů a 132 tanečních zábav. 

V červnu roku 1970 byl, po složitém jednání s vojenskou správou, převzat cisternový požárnický automobil Praga RN a znovu byla provedena úprava požární zbrojnice, aby do ní bylo možné umístit veškerou techniku.

Praga RN

Od vojenské správy se v roce 1974 podařilo získat vyřazený automobil Tatra T111, který původně sloužil pro přepravu pohonných hmot. Tento automobil byl upraven na plně využitelný požární automobil s použitím vodního čerpadla. V roce 1975 byl předán požární automobil Tatra 805 do Svazu požární ochrany v Nových Jirnech. Místo něho byl pro dopravu osob pořízen vojenský terénní automobil GAZ M461.

Tatra 111GAZ M461

Slavnostní schůze k 95. výročí byla konána 13. listopadu 1976 a byla spojena s výstavou organizace. Od vojenského útvaru v Bechyni získal náš sbor další cisternu Tatra T111, která byla upravena do pojízdného stavu a použita pro požární účely.

V roce 1981 byl předán do Svazu požární ochrany v Nových Jirnech automobil Tatra T111. Hlavním úkolem toho roku bylo důstojné oslavení 100. výročí založení sboru. Oslavy se konaly ve dnech 5. a 6. září. V rámci oslav byla uspořádána výstava dějin požárního sboru, prohlídka jirenského zámku, byl vydán sborník a zhotoveny pamětní vlaječky, plakety a džbány. V programu oslav bylo předvedení hasebních prostředků a požární techniky, promenádní koncert dechové hudby, slavnostní průvod a na závěr lidová veselice. Na výroční schůzi nám byl mimo jiné předán Čestný prapor UV SPO.

Jirenský sbor při oslavách 100. výročí založení sboru

V roce 1982 byla započata přístavba garáže. O proběhlých oslavách vyšel článek v Požární ochraně a byla uvedena relace v Československém rozhlase s předsedou p. Jiráskem. Roku 1983 byla ke stávající technice připojena automobilová stříkačka Tatra 138 a byly zakončeny práce na přístavbě garáže. Stávající zbrojnice je v havarijním stavu. V následujícím roce přibyl další automobil Škoda 1203, který byl opraven z vlastních prostředků.

Přístavba garáže v roce 1983, prováděna svépomocí

K opětovnému obnovení vozového parku došlo v červnu roku 1986, kdy byl GAZ M461 vyměněn za Škodu 706 RTHP z Nedvězí. Dlouho odkládaná přestavba požární zbrojnice byla zahájena v roce 1987. V rámci brigád pokračovala rekonstrukce zbrojnice až do roku 1989. Počet odpracovaných hodin se vyšplhal na 2 233. Poslední práce na zbrojnici byly dokončeny až v roce 1991 a 29. července byla provedena kolaudace. Celá tato přestavba byla provedena svépomocí.

Duben roku 1991 přinesl zrušení „Svazu požární ochrany“ a bylo založeno „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. V témže roce jsme se vkladem 5 000 Kč stali akcionáři s pěti akciemi Hasičské vzájemné pojišťovny.

Akcie Hasičské vzájemné pojišťovny

V letech 1992 – 2000 byla činnost sboru takřka neměnná. Náš sbor pořádá plesy, taneční zábavy, soutěže, pravidelné schůze a školení. V roce 1994 byla zakoupena slavnostní vlajka Sdružení hasičů. Zúčastňovali jsme se několika výročí založení okolních sborů i na slavnostech ostatních jirenských spolků. V tomto období jsme zasahovali u mnoha mimořádných událostí, převážně se jednalo a požáry. V roce 1999 jsme do regionálního Muzea hasičské techniky v Chrastavě smluvně propůjčili koněspřežnou zmotorizovanou stříkačku od firmy R. A. Smekal a přívěsnou motorovou stříkačku od firmy Stratílek. Koncem roku 1999 byla provedena likvidace Škody 1203 z důvodu havarijního stavu vozidla.

Koněspřežná zmotorizovaná stříkačka od firmy  R. A. SmekalPřívěsná motorová stříkačka od firmy Stratílek

V roce 2001 jsme veškerou pozornost věnovali na přípravu oslav 120. výročí založení sboru. Byl prodán hasičský automobil Škoda 706 RTHP a za získané peníze a za pomoci obecního úřadu byla pro náš sbor zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS32 Tatra 148, kterou naši členové řádně opravili a připravili na slavnostní předvedení občanům při výstavě techniky na 120. výročí založení sboru.

Tatra 148Tatra 148

Radikální změny ve vedení sboru přinesl rok 2002. Z řad členů sboru byla vyjádřena nespokojenost s dosavadním vedením a dne 17. května byla svolána mimořádná členská schůze, na které došlo k volbě nového vedení sboru. Proběhla výměna zámků ve zbrojnici, zapojení sirény na jirenském „mrakodrapu“ a na útvar byla nahlášena nová telefonní čísla pro ohlašovnu požárů v obci. V říjnu 2002 byla Tatra 138 prodána do bazaru ve Staré Boleslavi a z peněz získaných prodejem byla zakoupena Avia A30 od SDH Čelákovice.

Avia A30Avia A30

Rok 2003 se nesl ve znamení školení našich členů. V březnu se čtyři naši členové zúčastnili školení velitelů a strojníků v hasičské škole v Bílých Poličanech. Školením pro nositele dýchací techniky úspěšně prošlo všech pět členů a tři členové úspěšně absolvovali školení na motorovou pilu. V září roku 2003 byly zakoupeny 4 ruční vysílačky v hodnotě 12 000 Kč.

Vybavení naší zásahové jednotky byl hlavní cíl roku 2004. Za přispění našich sponzorů, obecního úřadu, našich členů a z výtěžků naší činnosti bylo pořízeno vybavení pro členy zásahové jednotky v hodnotě 200 000 Kč. Dále byly zakoupeny čtyři kusy dýchací techniky Saturn. Tento velký nárůst vybavení způsobil, že stávající šatnové prostory přestaly vyhovovat a bylo nutno vybudovat nové. Za přispění obecního úřadu byla do stávající zbrojnice vestavěna nová šatna.

Dýchací technika SaturnRadiostanice motorola

V průběhu roku 2005 se někteří naši členové zúčastnili kurzu strojníků a velitelů ve školicím středisku v Bílých Poličanech, cyklické přípravy strojníků a velitelů ve Staré Boleslavi a proškolení v obsluze motorových pil. Výjezdová jednotka byla každoměsíčně proškolována a procvičována dle celoročního plánu odborné přípravy. Formou brigád bylo odpracováno bezmála 230 hodin na opravách naší zbrojnice. Byla natřena vrata, proběhla výměna bojleru a vodárny. Dále byla vykopána a položena kanalizační přípojka, připravena přípojka k obecnímu vodovodnímu řádu a následně byl upraven prostor za zbrojnicí.

Pokládání kanalizaceÚprava prostor za zbrojnicí 

Úctyhodné 125. výročí založení našeho sboru jsme oslavili 9.9.2006. Oslava tohoto výročí se konala v prostorách kulturního domu a na hřišti před skautskou klubovnou. V kulturním domě si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií, výzbroje a výstroje z historie a současnosti sboru. Na hřišti byla uspořádána přehlídka požární techniky a byly předvedeny ukázky práce hasičů, jako lezecký výcvik, zásah u hořícího automobilu a vyprošťování osob.

Revoluci ve svolávání našich členů v případě mimořádných událostí přinesl rok 2007. V tomto roce byl zakoupen svolávací systém Kango, který v případě poplachu rozešle potřebné informace na mobilní telefony našich členů. Díky sponzorům jsme 13. dubna omladili a rozšířili náš vozový park o vůz Opel Campo. Toto vozidlo jsme kompletně zrenovovali a upravili na rychlé zásahové vozidlo. Na úpravách tohoto vozidla bylo odpracováno 325 hodin.

RZA Opel Campo před renovacíRZA Opel Campo po renovaci

Dne 3. května 2007 získali naši dlouholetí členové a funkcionáři p. František Antoš a p. Josef Koloc nejvyšší vyznamenání SH ČMS – medaili „Zasloužilý hasič“ za jejich dlouholetou a obětavou činnost v našem sboru. Z finančních prostředků poskytnutých obecním úřadem, sponzory, dotacemi Středočeského kraje a z vlastních zdrojů byly pořízeny následující prostředky: vysokotlaký hasící agregát Kranzle, motorové čerpadlo Heron, motorová pila Stihl, motorová rozbrušovací pila Stihl, elektrocentrála RAS, 2x vyprošťovací nástroj VRVN, vozidlová radiostanice Motorola, 5x ruční radiostanice Motorola, výstražné zvukové zařízení Tesla, 10x reflexní vesta, digitální fotoaparát Panasonic a připojení k síti Internet.

Zasloužilý hasič p. František AntošZasloužilý hasič p. Josef Koloc

Začátkem roku 2008 byl za přispění obce dovybaven rychlý zásahový automobil Opel Campo agregátem k hydraulickému vyprošťovacímu nářadí. V červnu téhož roku se náš sbor rozhodl jít s dobou, a proto byly spuštěny webové stránky našeho sboru, na kterých návštěvníky informujeme o veškeré činnosti sboru. O čtyři měsíce později byl prodán vůz Avia A30 do SDH Letiny. Tento krok měl své opodstatnění, neboť se plánoval nákup nové cisterny. Začátkem listopadu byla s obcí Zeleneč sepsána smlouva o požární ochraně, kterou bude zabezpečovat naše jednotka. Díky našim sponzorům a zastupitelstvu naší obce a obce Zeleneč byla 22. listopadu zakoupena cisternová automobilová stříkačka Liaz 101. S nákupem nového vozu souvisela úprava garáže, kde bylo nutné zvětšit světlou výšku vjezdu a garážových vrat. V souvislosti s touto přestavbou byla celá garáž nově vymalována a bylo namontováno zařízení na nucený odtah výfukových plynů. Úpravami prošlo i samotné vozidlo, na kterém bylo odpracováno 910 hodin. Úpravy spočívaly v kompletním přelakování, montáži nového světelného a zvukového výstražného zařízení, kompletní přestavbě úložných prostor.

Liaz 101 před úpravouLiaz 101 po úpravě

Rok 2009 nepřinesl žádné zásadní změny. Byly dokončeny drobné úpravy na vozidle Liaz 101 a na technice bylo odpracováno 714 hodin. Náš sbor žil běžným životem. Naše technika byla předvedena na oslavách okolních sborů, zúčastňovali jsme se okrskových soutěží, pořádali tradiční Hasičský den a zasahovali jsme u 32 mimořádných událostí.

Požár truhlárny v Brandýse nad Labem dne 30. 12. 2009Požár truhlárny v Brandýse nad Labem dne 30. 12. 2009

Začátkem března roku 2010 proběhla přestavba klubovny, vymalování chodby, kuchyně a WC. Začátkem září se nám podařilo omladit náš vozový park. Z Třemošné u Plzně jsme zakoupili cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 815. Před příjezdem nové Tatry jsme museli zorganizovat prodej naší Tatry 148, která u nás spolehlivě sloužila bezmála deset let. Po několika neúspěšných jednáních s potencionálními zájemci byla Tatra nakonec prodána do soukromého muzea vojenské, policejní a hasičské techniky v Lipsku. Po převozu T815 do Jiren nás čekal další nelehký úkol, a to zvětšení průjezdového profilu garáže, což spočívalo ve vybourání osmi metrů čtverečních podlahy z opravdu poctivého betonu a ve snížení vjezdu z ulice s následným nastavením garážových vrat. Celá akce trvala našim členům pět dní. Současně s těmito úpravami probíhala i oprava vozu, který nebyl až tak v žalostném stavu, nicméně nebyl podle našich představ. Během jednoho týdne došlo k opravě karosérie včetně laku, k výměně olejových náplní, výměně všech filtrů, opravě armatur čerpadla a k samotné repasi čerpadla, které bylo netěsné a hlučné. Závěrečnou třešničkou na dortu bylo olepení vozidla reflexními prvky a nápisy. Na úpravě garáže a samotného vozu bylo opracováno 784 hodin.

Tatra 815 před úpravouTatra 815 po úpravě

Začátkem roku 2011 jsme zvýšili zabezpečení naší zbrojnice. Byl zakoupen nový zabezpečovací systém, který v případě neoprávněného vniknutí spustí zvukový poplach a rozešle SMS zprávy našim členům. V dubnu jsme se zapojili do akce Ukliďme Pošembeří, která měla za cíl úklid celého regionu. Tuto akci pořádala obecně prospěšná společnost Region Pošembeří v rámci celosvětové akce Clean Up The World (Ukliďme svět) a Evropského roku dobrovolnictví. V rámci této akce vyčistil náš sbor příkopy a přilehlé prostory kolem ulice Brandýská až po světelnou křižovatku. Se stoupajícími nároky na požární techniku používanou při soutěžích v požárním útoku jsme se rozhodli zvýšit výkon našeho soutěžního čerpadla PS12. Na přestavbě čerpadla bylo opracováno 82 hodin.

Přestavba PS12Hotová PS12

Již druhým rokem jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic a v červnu jsme připravili 4. ročník Hasičského dne pro děti. Dále se nám podařilo, bezúplatným převodem majetku, získat agregát na tvorbu lehké pěny od Hasičského záchranného sboru ČR. Tento měsíc přinesl prozatím poslední přírůstek do našeho vozového parku. Po několikaletém bezúspěšném snažení se nám povedlo získat, opět bezúplatným převodem majetku, VW Transporter od Policie ČR, který byl svépomocí, ostatně jako všechny naše vozy, upraven na hasičský speciál určený pro přepravu osob. Během těchto úprav došlo ke kompletní opravě karoserie včetně laku, opravě brzdového systému, úpravě interiéru vozu a k montáži nového světelného a zvukového výstražného zařízení.

VW Transporter před úpravouVW Transporter po úpravě